Pravidlá trov rozhodcovského konania.

Prvá časť
Trovy rozhodcovského konania, platenie trov a náhrada trov rozhodcovského konania

Čl. 1

(1) Trovy rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom sú:

 1. poplatok za jednotlivé úkony alebo konanie Rozhodcovského súdu (ďalej len "poplatok"),
 2. odmena Rozhodcovského súdu
 3. hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania (ďalej len "účastník") a trovy ich zastúpenia,
 4. trovy na vykonanie dôkazov, odmena znalca a odmena tlmočníka,
 5. odmena za zastupovanie účastníkov rozhodcovského konania, ak je zástupcom advokát
 6. hotové výdavky Rozhodcovského súdu účelne vynaložené v súvislosti s rozhodcovským konaním

Čl. 2.

(1) O povinnosti nahradiť trovy rozhodcovského konania rozhoduje Rozhodcovský súd na návrh spravidla v rozhodcovskom rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské konanie končí.

(2) Každý z účastníkov rozhodcovského konania platí trovy konania, ktoré vznikajú jemu osobne a trovy svojho zástupcu. Spoločné trovy platia účastníci rozhodcovského konania podľa pomeru účastníctva na veci a na konaní.

(3) Rozhodcovský súd môže uložiť účastníkovi konania, aby zložil preddavok na trovy uvedené v Čl. 1 ods. (1) bod 4. tejto časti (vzniknuté na účely vykonania dôkazov, ktoré účastník rozhodcovského konania navrhol alebo ktoré nariadil Rozhodcovský súd o skutočnostiach účastníkom rozhodcovského konania uvedených alebo v jeho záujme), alebo v  Čl. 1 ods. (1) bod 6. tejto časti (hotové výdavky Rozhodcovského súdu účelne vynaložené v súvislosti s rozhodcovským konaním), a to vo výške a v lehote určenej Rozhodcovským súdom.

(4) V prípade, že účastník rozhodcovského konania nezloží preddavok podľa ods. (3) tohto článku, Rozhodcovský súd nie je povinný vykonať úkon, na úhradu nákladov ktorého je tento preddavok určený.

(5) Trovy rozhodcovského konania, resp. preddavok na trovy rozhodcovského konania podľa bodu (3) tohto článku, sa platia bezhotovostným prevodom na účet Rozhodcovského súdu, pričom za dátum ich zaplatenia sa považuje dátum pripísania platobných prostriedkov na účet Rozhodcovského súdu.

Druhá časť
Poplatky za jednotlivé úkony alebo konanie rozhodcovského súdu

Čl. 3
Poplatková povinnosť

(1) Poplatky sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie Rozhodcovského súdu, ak sa vykonávajú na návrh alebo žiadosť, najmä žaloby, vzájomné žaloby a námietky (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v Sadzobníku poplatkov rozhodcovského konania (ďalej len "Sadzobník"). Poplatky sa vyberajú aj za poplatkové úkony vykonávané bez návrhu v prospech účastníka, ak je to v Sadzobníku uvedené.

(2) Poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, žiadateľ poplatkového úkonu alebo ten, v koho prospech sa poplatkový úkon vykonáva bez návrhu. Poplatníkom je aj účastník zmieru uzavretého v zmierovacom konaní alebo zaznamenaného formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach. V prípade, ak vznikne povinnosť zaplatiť poplatok viacerým poplatníkom spoločne, zodpovedajú za zaplatenie poplatku spoločne a nerozdielne.

(3) Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti je splatný vznikom poplatkovej povinnosti. Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatok sa platí prevodom peňažných prostriedkov na účet Rozhodcovského súdu v eurách. Poplatok je zaplatený dňom pripísania predmetnej sumy na účet Rozhodcovského súdu

(4) Poplatková povinnosť vzniká:

 1. podaním návrhu alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ,
 2. doručením výzvy Rozhodcovského súdu tomu, v koho prospech sa poplatkový úkon vykonáva bez návrhu,
 3. podaním návrhu na uzavretie zmieru v zmierovacom konaní, podaním žiadosti o zaznamenanie uzavretého zmieru formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach,
 4. dňom určeným v rozhodcovskom rozhodnutí Rozhodcovského súdu,
 5. alebo v ostatných prípadoch dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodcovského rozhodnutia Rozhodcovského súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť poplatok uložila v súvislosti s rozhodnutím vo veci samej, ak nie je v rozhodnutí určená iná lehota.

(5) Ak Rozhodcovský súd zváži, že poplatkový úkon je zjavne opodstatnený, a požadovať jeho zaplatenie od navrhovateľa poplatkového úkonu by nebolo spravodlivé, tak zaviaže na zaplatenie poplatku účastníka, voči ktorému smeruje poplatkový úkon.

(6) V odôvodnených prípadoch môže Rozhodcovský súd účastníkovi priznať celkom alebo sčasti oslobodenie od poplatkového úkonu.

Čl. 4
Základ poplatku

(1) Ak tieto pravidlá neustanovujú inak, tak základom pre určenie výšky poplatku je hodnota predmetu sporu v čase podania návrhu.

(2) Ak sa po podaní žaloby rozšíri predmet poplatkového úkonu, a tým sa zvýši jeho hodnota, účastník poplatok primerane doplatí.

Čl. 5
Následky nezaplatenia poplatku

Ak sa poplatok nezaplatí pri vzniku poplatkovej povinnosti, ani v lehote splatnosti po vzniku poplatkovej povinnosti a ani v dodatočnej lehote určenej účastníkovi Rozhodcovským súdom vo výzve, tak sa rozhodcovské konanie o navrhnutom (žiadanom) poplatkovom úkone nezačne alebo sa zastaví, ak sa už začalo.

Čl. 6
Vrátenie poplatku (1) Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný ho platiť. Ak niekto zaplatil vyšší poplatok ako mal zaplatiť, preplatok sa vráti. (2) V prípadoch osobitného zreteľa môže Predseda aj bez žiadosti poplatníka rozhodnúť, že sa zaplatený poplatok vráti. Žiadosť o vrátenie poplatku nepodlieha poplatkovej povinnosti. (3) V prípade, ak sa vyhovie námietke nedostatku právomoci Rozhodcovského súdu, tak sa poplatok za túto námietku účastníkovi vráti v plnej výške.

Tretia časť
Odmena Rozhodcovského súdu a jeho hotové výdavky účelne vynaložené v súvislosti s rozhodcovským konaním.

Čl. 7
Odmena Rozhodcovského súdu

(1) Odmena Rozhodcovského súdu, najmä odmena Predsedu a odmena rozhodcu, je upravená v Poriadku odmien Rozhodcovského súdu a rozhodcov, ktorý tvorí prílohu č. 3 Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX.

Čl. 8
Platenie odmeny Rozhodcovského súdu a jeho hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s rozhodcovským konaním

(1) Účastník, ktorému bola prisúdená náhrada trov rozhodcovského konania, je povinný zaplatiť Rozhodcovského súdu odmenu Rozhodcovského súdu, pokiaľ ich spolu s poplatkom za rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom nezaplatil poplatník.

(2) Ak majetok účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov rozhodcovského konania, nestačí na zaplatenie odmeny Rozhodcovského súdu, znáša ich poplatník.

Štvrtá časť
Trovy účastníkov a trovy ich zastúpenia,
trovy na vykonanie dôkazov
najmä svedočné a znalečné, tlmočné

Čl. 9

Trovy účastníkov, najmä hotové výdavky a trovy ich zastúpenia v rozhodcovskom konaní, odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát; trovy na vykonanie dôkazov, najmä svedočné a znalečné, ktoré účastník navrhol alebo ktoré nariadil Rozhodcovský súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme; tlmočné; si platí každý účastník sám.

Piata časť
Záverečné ustanovenia

Čl. 10

(1) Tieto Pravidlá trov rozhodcovského konania sú súčasťou Rokovacieho poriadku.

(2) Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel trov rozhodcovského konania je Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania.