Štatút Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX

  Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX, ako zriaďovateľ Stáleho rozhodcovského súdu, vydáva podľa § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len "zákon o rozhodcovskom konaní") tento Štatút Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX (ďalej len "Štatút"):

Prvá časť
Základné ustanovenia

Čl. 1
Predmet Štatútu

Tento Štatút upravuje najmä

a) sídlo, právne postavenie, organizačnú štruktúru, členenie, vecnú pôsobnosť, základné pravidlá organizovania činnosti a niektoré pravidlá finančného hospodárenia Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX (ďalej len "Rozhodcovský súd"), ktorý zriadilo Združenie zriaďovateľov Stáleho rozhodcovského súdu IUDEX (ďalej len "Zriaďovateľ"),

b) vedenie a členenie zoznamu rozhodcov Rozhodcovského súdu (ďalej len "zoznam rozhodcov"), ako aj všeobecné podmienky a osobitné podmienky, ktoré musí spĺňať uchádzač o zápis do zoznamu rozhodcov.

Čl. 2
Rozhodcovský súd

(1) Rozhodcovský súd v súlade so zákonom o rozhodcovskom konaní rozhoduje nezávislými rozhodcami v rozhodcovskom konaní majetkové spory vzniknuté z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov.

(2) Sídlom Rozhodcovského súdu je Pavla Mudroňa 43, 036 01 Martin, Slovenská republika.

Čl. 3
Právomoc Rozhodcovského súdu

(1) Rozhodcovský súd na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

(2) Ak si zmluvné strany dohodli právomoc Rozhodcovského súdu platí právna domnienka, že sa podriadili Štatútu a Rokovaciemu poriadku Rozhodcovského súdu (ďalej "Rokovací poriadok"), ktoré sú platné v čase začatia rozhodcovského konania ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému podľa tohto Štatútu a Rokovacieho poriadku.

Čl.4
Rozhodcovský súd nie je oprávnený rozhodovať spory

a) o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,

b) o osobnom stave,

c) súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,

d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného konania a reštrukturalizačného konania,

e) medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Druhá časť
Organizačná štruktúra

Čl. 5
Organizačná štruktúra

(1) Rozhodcovský súd má túto organizačnú štruktúru:

a) Predseda Rozhodcovského súdu (ďalej len "Predseda"),

b) Rozhodcovia Rozhodcovského súdu (ďalej len "Rozhodca")

Čl. 6
Predseda

(1)  Predseda je najvyšším orgánom Rozhodcovského súdu.

(2)  Predsedu vymenováva na obdobie troch rokov Zriaďovateľ. Vymenovanie a odvolanie Predsedu je plne v kompetencii Zriaďovateľa. Tá istá osoba môže byť do funkcie Predsedu vymenovaná opätovne. Funkcia Predsedu zaniká:

 1. odvolaním z funkcie Zriaďovateľom, aj bez uvedenia dôvodu; funkcia Predsedu zaniká dňom doručenia odvolania z funkcie Predsedovi, ak nie je v odvolaní uvedený neskorší deň, ku ktorému funkcia Predsedu zanikne,
 2. stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
 3. vzdaním sa funkcie; vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne a doručuje sa Zriaďovateľovi, pričom funkcia zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Zriaďovateľovi, ak v tomto písomnom oznámení nie je uvedený neskorší deň, ku ktorému funkcia Predsedu zanikne,
 4. smrťou,
 5. uplynutím funkčného obdobia; v prípade, ak ešte nebol vymenovaný nový Predseda, funkcia zaniká až vymenovaním nového Predsedu.

(3)  Ak Predsedovi z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) tohto článku zanikne funkcia, Zriaďovateľ dodatočne vymenuje na zostávajúcu časť funkčného obdobia nového Predsedu.

(4)  Predseda

   a) zastupuje Rozhodcovský súd navonok,

   a) pôsobí ako vybraná osoba v zmysle zákona o rozhodcovskom konaní, najmä:

 1. ustanovuje rozhodcu alebo obsadenie senátu, ak sa na osobe rozhodcu (rozhodcov) nedohodli zmluvné strany,
 2. rozhoduje o námietke predpojatosti rozhodcu; ak vyhovie námietke predpojatosti, vylúči rozhodcu z prejednávania a rozhodovania veci,
 3. rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu v jednotlivých sporoch v prípadoch vymedzených v čl. 7 ods. 10 Štatútu.

(5)  Predsedu počas neprítomnosti zastupuje ním poverená osoba. Ak Predseda nepoverí určitú osobu za svojho zástupcu, zastupuje Predsedu Zriaďovateľ.

(6)  Predseda koná úkony uvedené Štatúte a Rokovacom poriadku, ako aj všetky iné úkony, ktoré patria do právomoci Rozhodcovského súdu a ktoré nepatria rozhodcom, najmä:

 1. dozerá na riadny priebeh rozhodcovského konania,
 2. rozhoduje o zániku funkcie rozhodcu, ak o tom nerozhoduje súd,
 3. vypracováva vnútorný poriadok a organizačný poriadok Rozhodcovského súdu,
 4. vypracováva rozpočet Rozhodcovského súdu,
 5. vypracováva správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok,
 6. vypracúva Pravidlá trov rozhodcovského konania a Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania.

(7)  Predseda ako administratívny orgán Rozhodcovského súdu vykonáva najmä tieto činnosti:

 1. organizuje agendu spojenú s konaním a rozhodovaním Rozhodcovského súdu,
 2. vykonáva činnosti ustanovené Štatútom a Rokovacím poriadkom,
 3. zodpovedá za administratívnu prípravu rozhodcovského konania,
 4. zabezpečuje osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby záznam z ústneho pojednávania,
 5. zodpovedá za riadne vyhotovenie všetkých rozhodnutí Rozhodcovského súdu,
 6. zodpovedá za úschovu všetkých jeho písomností,
 7. podpisuje doložku o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí,
 8. uverejňuje vhodným spôsobom rozhodnutia zásadnej dôležitosti,
 9. vedie zoznam rozhodcov.

(8)  Predseda môže činnosti uvedené v odseku 7 tohto článku preniesť dočasne alebo trvalo na ním poverenú inú osobu.

Čl. 7
Rozhodca

(1)  Spory ustanovené v čl. 3 ods.1 Štatútu rozhodujú rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov. Pri výkone funkcie rozhodcu sú rozhodcovia nezávislí a nestranní a nikdy nevystupujú ako zástupcovia ktorejkoľvek strany.

(2)  Zoznam rozhodcov poskytne na nahliadnutie každej zmluvnej strane Predseda alebo ním poverená osoba. Zmluvné strany si však môžu zvoliť aj osobu nezapísanú do zoznamu rozhodcov, ktorá však musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov, ktoré sú uvedené v čl. 10 Štatútu. Vybraná osoba rozhodne, či zmluvnými stranami zvolená osoba spĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcej vete tohoto bodu. Ak rozhodne, že táto osoba nespĺňa tieto podmienky, ustanoví rozhodcu.

(3)  Každý z rozhodcov vedený v zozname rozhodcov a ustanovený do funkcie rozhodcu v konkrétnom spore je povinný spĺňať predpoklady uvedené v čl. 10 Štatútu, a to po celú dobu jeho evidencie v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu a vedenia konkrétneho sporu.

(4)  Rozhodca je povinný zúčastniť sa na prejednaní a rozhodovaní sporu, v ktorom pôsobí ako rozhodca a hlasovať o rozhodnutí v tomto spore.

(5)  Rozhodcovia sú povinní, a to aj po skončení svojej funkcie, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou. Tejto povinnosti ich môžu zbaviť len zmluvné strany, v ktorých záujme sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(6)  O zapísaní osoby do zoznamu rozhodcov rozhoduje Predseda. Predseda nie je povinný zapísať do zoznamu rozhodcov každú osobu, ktorá spĺňa všeobecné a osobitné podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov vymedzené v čl. 10 Štatútu.

(7)  Do zoznamu rozhodcov nemôžu byť zapísané osoby, o ktorých to ustanovuje Štatút, alebo osobitný zákon1).

(8)  Rozhodca ustanovený zmluvnými stranami, alebo vybranou osobou nie je povinný prijať funkciu rozhodcu. V prípade, ak prijme funkciu rozhodcu, je povinný túto skutočnosť písomne potvrdiť zmluvným stranám a Predsedovi, a to doručením písomného oznámenia o tejto skutočnosti. V prípade, že sa najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia o ustanovení do funkcie rozhodcu písomne nevyjadrí, má sa za to, že ustanovenie do funkcie rozhodcu neprijal. Rozhodcovia sú povinní bez zbytočného odkladu informovať zmluvné strany rozhodcovskej zmluvy o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohli byť z prejednávania a rozhodovania veci vylúčení. Rozhodcovia sú tiež povinní okamžite informovať Predsedu a zmluvné strany o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ich oprávnenie vykonávať funkciu rozhodcu.

(9)  Funkcia rozhodcu zaniká:

 1. vzdaním sa funkcie rozhodcu,
 2. odvolaním z funkcie rozhodcu,
 3. rozhodnutím vybranej osoby alebo súdu,
 4. pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti rozhodcu na právne úkony,
 5. smrťou rozhodcu.

(10)  Účastníci rozhodcovského konania môžu na základe dohody odvolať rozhodcu z funkcie, ak sa rozhodca stane nespôsobilým vykonávať funkciu rozhodcu, najmä z dôvodu práceneschopnosti, alebo keď rozhodca nekoná bez zbytočného odkladu potom, čo ho účastníci rozhodcovského konania na to upozornili, okrem prípadov, keď funkcia rozhodcu zaniká podľa odseku 9 písm. d) tohto článku a odseku 12 tohto článku. Účastníci rozhodcovského konania odvolajú rozhodcu písomnou dohodou doručenou Predsedovi. Ak účastníci rozhodcovského konania odvolajú rozhodcu, ustanoví vybraná osoba najneskôr do 15 dní od doručenia dohody o odvolaní nového rozhodcu. Ak sa účastníci nedohodnú v takomto prípade na odvolaní rozhodcu, môže vybraná osoba rozhodnúť o zániku jeho funkcie v jednotlivom spore na žiadosť ktoréhokoľvek účastníka, pričom zároveň ustanoví nového rozhodcu.

(11)  Rozhodca, ktorý prijal funkciu rozhodcu, sa jej v jednotlivých sporoch môže vzdať. Vzdanie sa funkcie sa vykonáva písomne a doručuje sa Predsedovi. Účinky vzdania sa funkcie rozhodcu nastávajú doručením. Ak sa rozhodca opakovane vzdá funkcie rozhodcu v spore bezdôvodne, prípadne bez preukázania závažného dôvodu, môže Predseda rozhodcu vyčiarknuť zo zoznamu rozhodcov. Predseda rozhodne, či v prípade vzdania sa funkcie rozhodcu v jednotlivom spore rozhodca preukázal závažnosť dôvodov. Ak sa rozhodca vzdá svojej funkcie, je povinný urobiť všetky úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Rozhodca je povinný vzdať sa svojej funkcie, ak osobitný zákon1) nepripúšťa, aby vykonával funkciu rozhodcu.

(12)  Predseda je oprávnený odvolať rozhodcu z funkcie najmä vtedy, ak rozhodca neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Štatútu a Rokovacieho poriadku alebo ak rozhodca nespĺňa niektorú zo všeobecných alebo osobitných podmienok pre zápis do zoznamu rozhodcov.

(13)  Predseda rozhoduje o vyčiarknutí osoby zo zoznamu rozhodcov. Predseda rozhodne o vyčiarknutí osoby zo zoznamu rozhodcov v prípadoch vymedzených v odseku 9 písm. d) a e) tohto článku. Predseda je ďalej oprávnený vyčiarknuť osobu zo zoznamu rozhodcov, najmä v prípadoch vymedzených v odseku 9 písm. a) až c) tohto článku a v prípadoch odvolania rozhodcu z funkcie podľa odseku 12 tohto článku.

(14)  Rozhodcovi prináleží za výkon funkcie rozhodcu odmena, ktorej výšku a spôsob jej priznávania upravuje Poriadok odmien Rozhodcovského súdu a rozhodcov.

Čl. 8
Senát Rozhodcovského súdu

(1)  Ak Rozhodcovský súd rozhoduje v senáte, jednotlivé spory rozhodujú rozhodcovia zapísaní v zozname rozhodcov. Senát je zložený najmenej z troch rozhodcov. Zmluvné strany si môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť počet rozhodcov v senáte. Tento počet však musí byť vždy nepárny.

Čl. 9
Náhradný rozhodca

(1)  Ak rozhodcovi zanikla funkcia z iného dôvodu ako uvedeného v čl. 7 ods. 10 Štatútu, ustanoví Predseda náhradného rozhodcu. Na ustanovenie náhradného rozhodcu sa primerane použijú ustanovenia čl. 7 ods. 2 písm. a a písm. b Rokovacieho poriadku. Lehota 15 dní uvedená v čl. 7 ods. 5 Rokovacieho poriadku však neplynie od začatia konania, ale od dňa kedy sa Predseda o zániku funkcie pôvodného rozhodcu dozvedel.

Čl. 10
Podmienky pre zápis do zoznamu rozhodcov

(1)  Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do zoznamu rozhodcov musí spĺňať všeobecné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov, ktoré na výkon funkcie rozhodcu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä § 6 zákona o rozhodcovskom konaní, a to:

 1. musí byť plnoletá,
 2. musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 3. musí mať skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu; skúsenosťami na výkon funkcie rozhodcu sa na účely Štatútu rozumejú také skúsenosti, ktoré osoba nadobudla vykonávaním takých odborných činností, pri ktorých si osvojila znalosti potrebné pre vykonávanie funkcie rozhodcu a získala také vedomosti a skúsenosti, vrátane znalosti práva, ktoré v spojení s jej osobnými vlastnosťami dávajú záruku úspešného výkonu funkcie rozhodcu,
 4. musí byť bezúhonná; za bezúhonného sa na účely Štatútu považuje taká fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom túto skutočnosť preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý ku dňu zápisu do zoznamu rozhodcov nesmie byť starší ako tri mesiace.

(2)  Fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky všeobecné podmienky na zápis do zoznamu rozhodcov podľa odseku 1 tohto článku musí spĺňať aj nasledovné osobitné podmienky: a) musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo b) má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.

Tretia časť
Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 11
Spoločné ustanovenia

(1)  Zmeny a doplnky Štatútu vydáva Zriaďovateľ Rozhodcovského súdu, a to buď vo forme priebežne číslovaných dodatkov k Štatútu alebo vo forme nového Štatútu so zapracovanými zmenami a doplnkami. Dodatok k Štatútu sa dňom nadobudnutia jeho účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Štatútu. Dodatok k Štatútu nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, ak z tohto dodatku alebo zo zákona nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom. Nový Štatút so zapracovanými zmenami a doplnkami dňom jeho účinnosti nahrádza ostatný platný a účinný Štatút. Nový Štatút so zapracovanými zmenami a doplnkami nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, ak z tohto Štatútu alebo zo zákona nevyplýva, že účinnosť nadobudne neskorším dňom.

Čl. 12
Účinnosť

(1)  Ku dňu účinnosti tohto Štatútu sa ruší Štatút účinný odo dňa 01.04.2005.

(2)  Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku a účinnosť 01.08.2005, v znení dodatku č.1. účinného od 01.08.2006, v znení dodatku č.2. účinného od 01.11.2008 a v znení dodatku č.3. účinného od 01.07.2010.

 


1) Napríklad ústavný zákon č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov, zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.