Ako sa na rozhodcovskom konaní dohodnút?

  Predpokladom pre riešenie existujúcich alebo prípadných budúcich vzájomných sporov medzi účastníkmi zmluvných právnych vzťahov je existencia rozhodcovskej zmluvy.

Rozhodcovská zmluva môže byť uzavretá:
- ako samostatná zmluva (samostatný zmluvný dokument) alebo
- ako rozhodcovská doložka k zmluve.

Rozhodcovská zmluva musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli.

Výnimočne možno vykonávať rozhodcovské konanie aj bez písomnej rozhodcovskej zmluvy, a to v prípade, ak zmluvné strany na začiatku rozhodcovského konania vyhlásia do zápisnice pred Rozhodcovským súdom, že sa podrobujú právomoci Rozhodcovského súdu.

Rozhodcovská zmluva uzavretá vo forme rozhodcovskej doložky je platná aj v prípade, ak je zmluva v ktorej je obsiahnutá neplatná. Neplatnosť rozhodcovskej doložky by vznikla iba v prípade, ak by sa na rozhodcovskú doložku vzťahoval dôvod neplatnosti zmluvy alebo ak by sa na tom dohodli zmluvné strany. Podobne, odstúpenie od zmluvy sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou.

Najčastejším a najľahším spôsobom uzatvorenia rozhodcovskej zmluvy je vloženie rozhodcovskej doložky do zmluvy (napr. v záverečných ustanoveniach zmluvy).

 

Odporúčame nasledovné znenie rozhodcovskej doložky:

 

ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní STÁLEMU ROZHODCOVSKÉMU SÚDU IUDEX, sídlom Pavla Mudroňa 43, 036 01 Martin. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní zaväzujú podriadiť s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.