Sadzobník poplatkov rozhodcovského konania.

 
1. Za podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania 4 % z hodnoty predmetu sporu, najmenej však 90,00 EUR a najviac 40.000,00 EUR
2. Za podanie návrhu na začatie rozhodcovského konania, ak nie je možné predmet sporu oceniť peniazmi 1000,00 EUR
3. Za návrh na nariadenie alebo zrušenie predbežného opatrenia 300,00 EUR
4. Za námietku nedostatku právomoci Rozhodcovského súdu 50 % z poplatku za návrh na začatie rozhodcovského konania vo veci samej, najmenej 90,00 EUR a najviac 20.000,00 EUR
5. Za preskúmanie rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom 50 % z poplatku za návrh na začatie rozhodcovského konania vo veci samej, najmenej 90,00 EUR a najviac 20.000,00 EUR
6. Za návrh na zmierovacie konanie 50% z poplatku za návrh na začatie rozhodcovského konania vo veci samej, najmenej 90,00 EUR a najviac 20.000,00 EUR
7. Za zaznamenanie zmieru formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach 50 % z poplatku za návrh na začatie rozhodcovského konania vo veci samej, najmenej 90,00 EUR a najviac 20.000,00 EUR
8. Za vyhotovenie fotokópií listín zo spisu, za každú aj začatú stranu 1,00 EUR
9. Za vyhotovenie rovnopisu rozhodcovského rozhodnutia 30,00 EUR