Vážený klient,

  občania Slovenskej republiky, najmä však podnikateľské subjekty v Slovenskej republike, dlhodobo pociťujú absenciu vymožiteľnosti práva, neprimeranú dĺžku a prieťahy v súdnych konaniach na všeobecných súdoch Slovenskej republiky.

Podnikanie a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike je však súčasťou globálnej trhovej ekonomiky a rýchlosť a spoľahlivosť riešení a rozhodnutí sú základom úspechu a presadenia sa na trhu.

Je samozrejmé, že pri podnikaní vznikajú medzi partnermi aj spory či nezrovnalosti, ktorých riešenie si aktuálne v Slovenskej republike vyžaduje vysoké náklady a dlhoročné čakanie na výsledok, ktorý aj napriek úspechu v spore pred súdom nezaručuje riadne uspokojenie pohľadávky alebo iné riadne uspokojenie nároku úspešnej strany v spore.

Možnosť vymoženia (uspokojenia) svojho práva, prípadne uzavretie sporného prípadu so svojím obchodným partnerom či klientom, v krátkom časovom období na odbornej úrovni a bez zbytočne vysokých nákladov je dôležitou a potrebnou súčasťou podnikania, konkurencieschopnosti a právnej istoty podnikateľských subjektov.

Alternatívne riešenie sporov spočíva najmä v možnosti riešenia sporov v rozhodcovskom konaní. Ku krajinám, ktoré zaviedli možnosť riešiť spory alternatívne oproti konaniu pred štátnymi súdmi sa pridala v roku 2002 aj Slovenská republika schválením zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len "ZRK").

ZRK poskytuje možnosť fyzickým a právnickým osobám dohodnúť sa na riešení svojich občiansko-právnych a obchodno-právnych sporov pred ustanoveným rozhodcom či rozhodcami stáleho rozhodcovského súdu.

So zámerom poskytovať možnosť riešiť spory v rozhodcovskom konaní pred fundovanými právnikmi a odborníkmi bol založený STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD IUDEX.